Tư vấn học tập SOICT
Sinh viên đã hoàn thành 2 học phần TA1 và TA2 thì bao giờ phải thi toeic tiếp?
Nếu Sinh viên đã hoàn thành 2 học phần FL1100 và FL1101 thì SV có đủ điều kiện để đăng ký thi để lấy chứng chỉ TOEIC tại Trung tâm ngoại ngữ. Sinh viên cần xem Quy định về TOEIC tương ứng với trình độ sinh viên năm mấy để không bị hạn chế số tín chỉ đăng ký học tập.
Sinh viên đang đang bị cảnh cáo học tập mức 2 do nợ trên 8 tín chỉ. Kỳ tiếp theo nếu sinh viên nợ lên tổng cộng là 29 chỉ thì có khả năng bị nâng lên cảnh cáo mức 3 không, và nếu bị buộc thôi học thì có được tạm hoãn ra quyết định không?
Theo quy chế đào tạo, nếu tổng số nợ tích lũy của SV trên 27TC thì sẽ bị cảnh cáo học tập mức 3. Các sinh viên theo dõi các thông báo sắp tới của Phòng ĐTĐH về xử lý học tập để biết trường hợp của mình sẽ được xử lý thế nào.
Nếu bị cảnh cáo kỷ luật mức 3 thì sinh viên sẽ chịu kỷ luật thế nào?
Nếu sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 3 thì sinh viên sẽ nằm trong diện bị buộc thôi học. Cuối mỗi học kỳ chính phòng đào tạo sẽ có thông báo dự kiến xử lý học tập trên trang dtdh.hust.edu.vn và xử lý chính thức sẽ có sau đó vài tuần. Sau khi nhận được thông báo chính thức, sinh viên sẽ làm các thủ tục thanh toán ra trường tại phòng công tác chính trị - công tác sinh viên.
Nếu năm thứ nhất trượt môn thì việc phân ngành của sinh viên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Một trong các tiêu chí để phân ngành là điểm CPA của 2 học kỳ đầu tiên và số tín chỉ tích lũy. Vậy nếu em trượt một vài môn thì sẽ ảnh hưởng đến CPA và cả số TC tích lũy nữa. Sinh viên nên cố gắng để hạn chế số môn trượt.
Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi thì lúc nào điểm được chuyển thành trạng thái điểm hoãn?
Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi rồi thì khi nào có xử lý kết quả học tập của kỳ xin hoãn lúc đó điểm F sẽ được chuyển thành điểm I. Nếu sau thời gian trên mà vẫn được chuyển sinh viên có thể đến trực tiếp đến P201-C1 gặp Cô Hương.
Sinh viên đang trong kỳ thử thách nhưng nếu kỳ sau vẫn bị nợ trên 27 tín chỉ, nếu bị đình chỉ học sinh viên muốn chuyển xuống hệ tại chức được không?
Sinh viên đang trong kỳ thử thách thì cần phải học tốt để hạ được mức cảnh cáo xuống, tuy nhiên nếu số tín chỉ nợ vẫn trên 27 tín chỉ thì theo quy chế xử lý học tập sẽ bị cảnh cáo mức ba. Ngoài ra theo ý 5 của Điều 18 thì sinh viên không tốt nghiệp nếu có nhu cầu học tiếp, được quyền làm đơn xin phép chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 4 của Điều 6 Sinh viên có thể tham khảo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)