Tư vấn học tập SOICT
Các học phần trong chương trình đào tạo có ghi là học song hành với môn nào đó, mà sinh viên không học song hành mà học 2 kì khác nhau có được không? Nếu được thì có ảnh hưởng nhiều đến kiến thức học không?
Môn A có điều kiện =B có nghĩa B là học phần song hành với môn A, phải học trong cùng kỳ hoặc học trước môn A. Vì vậy, em cần học B trước hoặc cùng với A, không được học sau A.
Sinh viên đang theo học lớp cử nhân công nghệ nếu đủ điểm phân ngành vào lớp cử nhân kỹ thuật thì có được chuyển ngành học không?
Sinh viên đang học cử nhân công nghệ thì sẽ không được nộp nguyện vọng phân ngành vào cử nhân kỹ thuật, kỹ sư. Sinh viên chỉ có thể nộp nguyện vọng vào các ngành cử nhân công nghệ cùng nhóm ngành đang học.
Sinh viên đang học hệ cử nhân muốn học lên chương trình kỹ sư thì sẽ bắt đầu học từ năm thứ mấy?
Sinh viên cần tham khảo chương trình đào tạo cho sinh viên cử nhân công nghệ học lên kỹ sư để biết những khối kiến thức nào cần học (bổ túc, bổ sung, chuyển đổi, chuyên ngành, tự chọn...). Vì vậy có thể sẽ phải học cùng SV năm thứ ba, tư hoặc năm thứ năm
Nếu sinh viên không đạt chứng chỉ quốc phòng-an ninh thì có được xét học bổng không?
Theo quy định: học bổng khuyển khích học tập không tính đến CT Quốc Phòng hay GDTC.
Các thông tin về học phí, lịch quét học phí thì xem ở đâu?
Mọi thông tin về học phí sinh viên liên hệ với phòng CTCT&CTSV, lịch quét học phí được đăng trên website: http://ctsv.hust.edu.vn/Hocphi/Quydinh/tabid/516/Default.aspx